Рішення Дачненської сільської ради «Про затвердження Положення «Про порядок закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання та о

Дата: 13.07.2023 15:52
Кількість переглядів: 181

 

Штамп 1

У К Р А Ї Н А

Одеська область      Біляївський район

Дачненська сільська рада

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16 серпня 2013 року № 93-VIII

 

Про затвердження Положення про порядок

Закріплення майна, що належить до

Комунальної власності територіальної

Громади села Дачне за підприємствами,

установами та організаціями на праві

господарського відання чи оперативного

управління та типових договорів

 

З метою створення для суб’єктів комунальної власності юридичних підстав для володіння, користування і розпорядження майном та встановлення ступеня відповідальності за його збереження, керуючись ст. 140, 143 Конституції України, ст. 23, 136, 137 Господарського кодексу України, ст. 60, 29, п 2 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо - , теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

 

С І Л Ь С Ь К А     Р А Д А     В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна , що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне, за підприємствами установами та організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління (додаток 1).

2. Затвердити Типовий договір закріплення майна , що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання (додаток 2).

3. Затвердити Типовий договір закріплення майна , що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління (додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань транспорту, зв’язку, управління майном комунальної власності (голова комісії – Веретенчук Т.О.)

 

Дачненський сільський голова Р.С. Сич

 

Додаток 1

до рішення Дачненської

сільської ради №

від16 серпня 2013 року № 93-VIII

Дачненський сільський голова

__________________ Сич Р.С.

пп

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

Про порядок закріплення майна , що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1. Положення про порядок закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління – надалі Положення, розроблене відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо - , теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

2. Положення визначає порядок закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління.

3. Дія цього Положення поширюється на майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села Дачне.

4. Об’єктами закріплення згідно з цим Положенням є:

а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі підприємства). Структурний підрозділ підприємства може бути об’єктом закріплення після виділення його в установленому порядку цілісний майновий комплекс на підставі розподільчого балансу;

б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт);

в)майно комунальної власності територіальної громади села Дачне, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації;

г) об’єкти централізованого водопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності.

д) інше окреме індивідуально визначене майно.

5. Ініціатива щодо закріплення майна, яке є комунальною власністю територіальної громади села Дачне на правах господарського відання або оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями виходить від Дачненської сільської ради, а також безпосередньо від підприємств, установ, організацій.

 

Розділ 2

Порядок закріплення об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади села Дачне за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління.

 

1. Право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (або уповноваженим ним органом) з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

2. Правом оперативного управління визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення не комерційної господарської діяльності у межах встановлених Господарським кодексом України, законами України, а також власником майна або уповноваженим ним органом.

3. Закріплення майна, що є комунальною власністю територіальної громади села Дачне на праві господарського відання або оперативного управління, за підприємствами, установами, організаціями, а також зміна раніше встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням Дачненськоїсільської ради на підставі пропозицій ініціатора закріплення майна, в яких зазначається:

- назва об’єкта;

- його місцезнаходження;

- найменування та місцезнаходження балансоутримувача.

4. Закріплення майна здійснюється шляхом укладення між Дачненською сільською радою в особі сільського голови та підприємством, установою, організацією в особі їх керівника договорів закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання, або договорів за кріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління, типові форми яких затверджуються сільською радою (додатки 2,3), та складання актів приймання – передачі майна.

5. Укладення договорів щодо раніше закріпленого за підприємствами, установами, організаціями майна комунальної власності територіальної громади, села Дачне на праві оперативного управління або господарського відання проводиться відповідно до прийнятого рішення сільської ради та цього Положення.

6. При передачі в оренду майна, яке перебуває у господарському віданні, Користувач зобов’язаний отримати дозвіл виконавчого комітету Дачненської сільської ради. Укладені договори затверджувати рішенням виконавчого комітету.

7. Передачу майна в оренду здійснювати на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що перебуває в господарському віданні або в оперативному віданні.

8. Делегувати повноваження виконавчому комітету сільської ради розробити та затвердити Положення про оренду майна, що перебуває в господарському або в оперативному віданні.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                 В.Є. Бабіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Дачненської

сільської ради

від 16 серпня 2013 року № 93-VIII

Дачненський сільський голова

__________________ Сич Р.С.

пп

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

закріпленнямайна ,щоналежитьдокомунальноївласності

територіальної громади села Дачне, за підприємствами,

установами та організаціями на праві господарського відання

 

„____”___________20__ року                                                       село Дачне

 

Дачненськасільська рада (надалі Власник), в особі сільського голови ________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та _____________________________ (надалі Користувач), в особі __________________________________________________, що діє на підставі ________________________________ з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне :

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Власником Користувачеві на підставірішенняДачненськоїсільської радивід _________ року №__ у господарське відання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне для здійснення комерційної господарської діяльності.

1.2. Власник передав Користувачеві в господарськевіданнямайно, а саме:

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________.

 

1.3. Майно передається згідноактуприймання–передачі від «_»___20_ р.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймаємайнозгідно акту приймання - передачі.

2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.

2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна,якебуло передано йому в господарське відання, Користувач повинен у місячний термін повернути Власнику зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписанняактуприймання - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання – передачі майна або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з врахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИВЛАСНИКА

3.1. Власник зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору по акту приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.

3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном для здійснення комерційної діяльності з правом передачі його в оренду.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняти по акту приймання – передачі майно, використовувати його у відповідностізцільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження,не допускати його знищення і псування.

4.2. На протязі місяця застрахувати передане в користування майно. Надати копії договорів страхування Власнику.

4.3. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування. Виконувати всі санітарні нормитаправила.

4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна,апри необхідності –забезпечитидоступ експлуатаційних організацій до майна з метою його профілактичного огляду і ремонту.

4.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог,стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

4.6. У разі необхідності передачі в оренду майна, яке перебуває у господарському віданні, Користувач зобов’язаний отримати дозвіл виконавчого комітету Дачненської сільської ради на передачу зазначеного майна в оренду на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що перебуває в господарському або в оперативномувіданні, розробленому та затвердженому виконавчим комітетом сільської ради. Укладений договір затвердити рішенням виконавчого комітету.

4.7. При наданні орендарем згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного, комунального майна керуватися затвердженим Порядком (згідно наказу Фонду державного майна України №1523 від 03.10.2006 року із внесеними змінами).

4.8. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування земельною ділянкою закріпленою за цим майном, Користувач зобов’язаний протягом одного року виготовити ці документи.

5. ПРАВА ВЛАСНИКА

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію, стосовно переданого в користування майна.

5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

5.4. Контролювати виконання умов цього договору.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві господарського відання для забезпечення комерційної господарської діяльності.

 6.2 . За рішенням виконавчогокомітетуДачненськоїсільської радипередавати майно в оренду із затвердженням договору на засіданні виконавчого комітету..

6.3. За погодженнямзВласникомпристосовувати майно (проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей своєї діяльності.

6.4. В разі здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна керуватися наказом №1523 від 03.10.2006 рокуФонду державного майна України із внесеними до нього змінами.

6.5. Списання майна, переданого в користування, проводити згідно чинного законодавства.

6.6. Відчуження нерухомогомайна , переданого в користування, проводити виключно згідно рішення сільської ради.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання абоненалежневиконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність,передбаченучинним законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ, ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання – передачі доприйняттярішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві господарського відання.

8.2. Дія Договору припиняється у разі:

- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;

- у разі прийняття рішення сільською радою про зміну правового режиму майна.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регламентуються чинним законодавством.

9.2. Цей договірскладенов 2–х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

ВЛАСНИК                                                          КОРИСТУВАЧ

 

М.П.                                                                                                         М.П.

 

Секретар сільської ради                          В.Є. Бабіна

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення Дачненської

сільської ради

від 16 серпня 2013 року № 93-VIII

Дачненський сільський голова

__________________ Сич Р.С.

пп

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

закріплення майна, що належить до комунальної власності

територіальної громади села Дачне, за підприємствами,

установами та організаціями на праві оперативного управління

 

 „____”___________20__ року                                                      Село Дачне

 

 

Сільська рада (надалі Власник), в особі сільського голови ________________________________________, що діє на підставі Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та ______________________________ (надалі Користувач), в особі ___________________________________________________, що діє на підставі____________________________________з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Власником Користувачеві на підставі рішення Дачненськоїсільської радивід _________ року № ___ в оперативне управління майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Дачне для здійснення некомерційної господарської діяльності.

1.2. Власник передав Користувачеві в оперативне управління майно, а саме :__________________________________________________________

 __________________________________________________________.

 

1.3. Майно передається згідно акту приймання – передачі від «___»__________20__ року.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно акту приймання - передачі.

2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.

2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в оперативне управління, Користувач повинен у місячний термін повернути Уповноваженому органу зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання–передачі майна або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в оперативне управління, з врахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

3.1. Власник зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору по акту приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.

3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняти по акту приймання – передачі майно, використовувати його у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.

4.2. На протязі місяця застрахувати передане в користування майно. Надати копії договорів страхування Власнику.

4.3. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування майна. Виконувати всі санітарні норми та правила.

4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна, а при необхідності – забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

4.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначення.

4.6. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування земельною ділянкою закріпленою за цим майном, Користувач зобов’язаний протягом одного року виготовити ці документи.

 

5. ПРАВА ВЛАСНИКА

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

5.4. Контролювати виконання умов цього договору.

 

 

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві оперативного управління для забезпечення некомерційної господарської діяльності.

6.2.За погодженням з Власником пристосовувати майно (проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей своєї діяльності.

6.3. Списання майна, переданого в користування, проводити згідно чинного законодавства.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або не належне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання – передачі до прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.

8.2. Дія Договору припиняється у разі :

- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;

- у разі прийняття рішення сільською радою про зміну правового режиму майна.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регламентуються чинним законодавством.

9.2. Цей договір складено в 2–х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

 

ВЛАСНИК                                                 КОРИСТУВАЧ

 

 

М.П.                                                                                                                         М.П.

 

Секретар сільської ради                          В.Є. Бабіна

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень